ورودی ساختمان هنگام ورود:

  • روشن شدن مسیرهای روشنایی مورد نیاز در مسیر ورود تا رسیدن به محل موردنظر
  • ایجاد دمای مطلوب در هنگام ورود و تعریف دمای مطلوب در هنگام حضور در منزل
  • راه اندازی سیستم صوتی یا تصویری
  • راه اندازی قهوه جوش و یا چای ساز
  • امکان تطبیق نور فضای داخلی با نور موجود در محیط ( در دو زمان شب و روز )
  • امکان تطبیق پرده ها و چراغ های پشت پرده با زمان حضور ( در دو زمان شب و روز )
  • امکان گزارش گیری زمان و تعداد ورود و خروج در شرایط خاص

 

14url