نورپردازی به روش هوش مصنوعی

ورپردازی خوب، در انسان احساس آسایش و امنيت به وجود می آورد و مانع از خستگی مفرط می شود. گاهی ما خود موضوع نورپردازی در منزل را بی دليل پيچيده کرده، فراموش می کنيم که قابل اعتمادترین ابزارمان برای تعيين تأثير نور، همانا چشمان ماست. تمایز ميان نور خوب و بد ، یا نور کافی و ناکافی ، به صرف نگاه کردن به آن ميسر است. وقتی که شخصی در یك اتاق ، کار و فعاليت روزانه انجام می دهد، معایب نور اتاق بيش تر و راحت تر بر وی آشکار می شود. نوری که برای هر محيط پيش بينی می کنيم ، بر شخصيت و ویژگی فضا تأثيری عميق دارد ، حتی از نظر روان شناسی و مسائل روحی انسان. به طور مثال، حس و حال انسان در هوای پایيز و هوای دل انگيز آفتابی در بهار به طور حتم متفاوت است. Continue reading