به ابنیه سازان هوشمند لیان خوش آمدید

تجربه سرمایه گذاری سودمند، لذت زندگی با خانه ای هوشمند

دریافت کاتالوگ شرکت IBML

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
(Building Management System)، سیستم اتوماسیون ساختمان(Building
Automation System)و سیستم کنترل ساختمان(Building Control System)همگی واژگانی نزدیک به هم هستندکه برای هوشمندسازی ساختمان بکارگرفته میشوند.

Continue reading