سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
(Building Management System)، سیستم اتوماسیون ساختمان(Building
Automation System)و سیستم کنترل ساختمان(Building Control System)همگی واژگانی نزدیک به هم هستندکه برای هوشمندسازی ساختمان بکارگرفته میشوند.

حجم فایل:439کیلوبایت