به ابنیه سازان هوشمند لیان خوش آمدید

تجربه سرمایه گذاری سودمند، لذت زندگی با خانه ای هوشمند

دریافت کاتالوگ شرکت IBML

سیستم های صوتی و تصویری خانه هوشمند

با مجهز کردن خانه هوشمند به سیستمهای صوتی قابلیت های زیر فعال خواهد شد :

رادیو داخلی مستقل باقابلیت ذخیره سازی ایستگاههای موجود برای هر بخش از خانه هوشمند.

پخش موزیک برای هر بخش از خانه هوشمند .

امکان دریافت سیگنال صوتی ازطریق فیشهای صوتی موجود در واحد مرکزی .

امکان ارتباط صوتی و یا صوتی–تصویری دوطرفه (سیست ماینترکام) درهر بخش از خانه هوشمند.

همچنین پخش آلارم ها و اخطارهای صوتی